Taller

Fuck English (apren a defensar-te en anglès)

L’alumne que formi part d’aquest grup d’estudi assolirà la competència comunicativa i
lingüística, així com l’habilitat per expressar i comprendre conceptes, pensaments, sentiments,
fets i opinions de forma oral i escrita, i per interactuar lingüísticament d’una manera adequada
i creativa en tots els possibles contextos socials i culturals, com l’educació i la formació, la vida
privada i la professional, i l’oci.

 

S’hi integren, per tant, els coneixements i les habilitats lèxiques, fonètiques i morfosintàctiques, i la conscienciació dels principals tipus d’interacció verbal i registres de la llengua. El coneixement de les convencions socials, dels aspectes culturals i de la diversitat
lingüística.
Les activitats de recepció, producció, interacció formen part del procés comunicatiu en tant que comporten expressar-se i comprendre de manera oral, tant individualment com en
interaccions planificades o espontànies, comprendre textos escrits i multimèdia, i produir-ne.
La mediació i les habilitats psicosocials amplien la profunditat comunicativa amb una intencionalitat competencial vers la construcció social de comunitat i la convivència al llarg de
la vida.

 

HORARI

dimarts de 19h a 20:30h

Espai

Sala 3

Places

10 persones

Preu

Gratuït

Contacte

activitats@canbatllo.org